Trò chơi cảm giác mạnh tại Khoang Xanh - Suối Tiên.