Báo giá dịch vụ áp dụng tại khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên từ 01/01/2014-31/12/2015